CHUYÊN MỤC TUỔI TRẺ TÂN BÌNH VÀ PHÁP LUẬT

Đây là Chuyên mục của Quận Đoàn Tân Bình dùng để:
+ Chia sẻ thông tin cần thiết về Pháp luật
+ Tổng hợp các văn bản mới pháp luật mới, có hiệu lực vừa được áp dụng
+ Cập nhật các hoạt động, sân chơi,… về Pháp luật
+ Cung cấp, giới thiệu các sản phẩm, tư liệu tuyên truyền Pháp luật

Trả lời