Cụm thi đua số 3: Hội thi “Tìm hiểu về chủ nghĩa MÁc – Lênin, chủ nghĩa Hồ Chí Minh và các bài lý luận chính trị”

Ngày 15/10/2020, Cụm thi đua số 3 (Phường 11,12,13,14,15) tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về chủ nghĩa MÁc – Lênin, chủ nghĩa Hồ Chí Minh và các bài lý luận chính trị” trên nền tảng ứng dụng trực tuyến Kahoot, với hơn 70 đoàn viên thanh niên tham gia tạo nên hội thi sôi nổi. Qua đó, các bạn đoàn viên thanh niên được tiếp thu thêm nhiều kiến thức về về chủ nghĩa MÁc – Lênin, chủ nghĩa Hồ Chí Minh và các bài lý luận chính trị.

Trả lời