Hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1930 – 26/3/2021): Đoàn Phường 12 phối hợp tổ chức “Ngày pháp luật” cho cán bộ thực hiện công tác thanh niên

🎀Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật luôn có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay, là một bộ phận của công tác giáo dục, là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự điều phối, tổ chức thực hiện của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, đoàn thể; là khâu then chốt, quan trọng để chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thực sự đi vào cuộc sống xã hội, đi vào ý thức, hành động của từng chủ thể trong xã hội.
⭐Đảng ta luôn xác định thanh thiếu niên chính là lực lượng chiến lược của quốc gia trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, nhưng đây cũng chính là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn bởi những thách thức của quá trình toàn cầu hóa.
🏵Báo cáo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X cũng nêu: “đối với thế hệ trẻ, thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tiếp tục khẳng định “xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có ý thức chấp hành pháp luật…”.
🌟Trên tinh thần đó, ngày 22/01/2020 tại Hội trường UBND phường, Đoàn Phường 12 đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân – Ủy ban MTTQ VN – Hội Cựu Chiến binh – Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức “Ngày pháp luật” cho 32 đồng chí trực tiếp thực hiện công tác quản lý thanh niên, Thường trực Đoàn – Hội phường, đoàn viên, hội viên chi đoàn Công an, chi đoàn Quân sự nắm các nội dung về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật bồi thường Nhà nước.
Sau đây là một số hình ảnh hội nghị:

Trả lời