HỘP THƯ SÁNG KIẾN, Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

Thực hiện Kế hoạch số 24 – KH/ĐTN ngày 23/3/2020 của Ban Thường vụ Quận Đoàn về việc triển khai “Hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo”. Ban Thường vụ Quận Đoàn yêu cầu các cơ sở Đoàn triển khai rộng rãi, vận động Đoàn viên, Hội viên thanh niên tham gia đóng góp sáng kiến, ý tưởng qua hộp thư điện tử trên trang thông tin điện tử Quận Đoàn www.quandoantanbinh.vn.

Trả lời