Thông tin chỉ đạo

Video Hoạt ĐộngKế hoạc tổ chức Đại Hội Liên đội, chi đội năm học 2012 - 2013

Gửi lên: 11/09/2012 16:13, Người gửi: phantam25386, Đã xem: 6307

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH QUẬN TÂN BÌNH

***

HỘI ĐỒNG ĐỘI

Số             /KH-HĐĐ

 

 

 

Tân Bình, ngày 5 tháng 9 năm 2012

                                      

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

tại các liên Đội, chi Đội

___________

 

            Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 – 2013 chủ đề “Chúng em tiến bước dưới cờ Đoàn”; nhằm tạo tính thống nhất trong việc tổ chức và thực hiện công tác Đội tại các liên đội, chi đội trong toàn quận; Hội đồng Đội quận Tân Bình xây dựng kế hoạch chỉ đạo về việc tổ chức Đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh tạiliên đội, chi đội năm học 2012 – 2013 như sau:

 

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Các chi đội tổ chức Đại hội trong khoảng thời gian từ 6/9/2012 đến 30/09/2012.

            - Các liên đội tổ chức hoàn tất Đại hội trước ngày 28/10/2012.

- Thời gian diễn ra Đại hội là không quá 1 giờ (đối với chi đội) và 2 giờ (đối với liên đội).

- Hội đồng Đội quận chọn Liên đội TH Lê Văn Sĩ (Số 330 Lê Văn Sĩ - P1, Tân Bình)tiến hành đại hội điểm vào lúc 7g30 ngày 22/09/2012 (Sáng thứ bảy) đề nghị mỗi liên đội cử 1 TPT và 1 em dự kiến chủ toạ đại hội đến tham dự.

 

II. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Có thể tổ chức Đại hội ở hội trường, trong lớp học, phòng truyền thống, hoặc những nơi có ý nghĩa lịch sử.

            - Trang trí địa điểm tổ chức Đại hội: cờ Tổ quốc, cờ Đội hoặc huy hiệu Đội, ảnh Bác Hồ hoặc tượng Bác (cờ Đội có thể cho đội viên cầm khi chào cờ theo nghi thức Đội).

 

III. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

            1. Đối với chi đội:

            - Tập hợp chi đội - kiểm tra số lượng, tư thế, trang phục của đội viên.

            - Khai mạc Đại hội:

*       Chào cờ (theo nghi thức Đội).

*       Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố số lượng đội viên dự đại hội.

            - Bầu Đoàn chủ tịch (3 - 5 đội viên, Ban chỉ huy chi đội có thể dự kiến chủ tịch đoàn để đại hội biểu quyết). Đoàn chủ tịch lên làm việc.

- Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký đại hội (1 - 2 đội viên).

            - Đoàn chủ tịch công bố chương trình và nội dung Đại hội.

            - Đọc báo cáo tổng kết công tác của chi đội trong nhiệm kỳ qua và dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ mới (đối với chi đội mới thành lập chỉ trình bày dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ tới).

            - Phụ trách chi đội (hoặc đại diện đại biểu) phát biểu ý kiến.

            - Tiến hành thảo luận và biểu quyết những đánh giá trong báo cáo tổng kết và những chỉ tiêu  cụ thể trong dự thảo đề án công tác nhiệm kỳ mới.

            - Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành động của chi đội…

            - Bầu Ban Chỉ huy chi đội và bầu đại biểu đi dự đại hội liên đội.

*       Đoàn Chủ tịch công bố Ban chỉ huy chi đội cũ hết nhiệm kỳ, nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban chỉ huy mới.

*       Biểu quyết thống nhất số lượng bầu Ban chỉ huy chi đội (từ 3 - 7 đội viên).

*       Ứng cử và đề cử.

*       Nếu có đội viên nào trong danh sách ứng cử và đề cử xin rút tên thì nêu rõ lý do, Đoàn chủ tịch sẽ hội ý và quyết định có cho đội viên đó rút hay không.

*       Biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

*       Biểu quyết chọn hình thức bầu cử (có thể là giơ tay hoặc bỏ phiếu kín)

*       Nếu đại hội quyết định bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín thì bầu ban kiểm phiếu.

*       Thống nhất số lượng, danh sách và bầu ban kiểm phiếu (bằng hình thức giơ tay).

           

- Ban kiểm phiếu làm việc: Ban kiểm phiếu công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm tra phiếu, phát phiếu bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu (phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách bầu cử, không thừa so với số lượng quy định, không để phiếu trắng). Người trúng cử phải được trên 1/2 tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống (có thể bầu trực tiếp cấp trưởng và các chi đội phó).

            - Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ (khi ban kiểm phiếu làm việc).

            - Ban kiểm phiếu làm việc ngay và công bố kết quả bầu cử trước đại hội. Nếu bầu lần 1 chưa đủ số lượng, đại hội tiến hành bầu cử lần 2 trong số những đội viên không trúng cử ở lần 1, nếu bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội bầu tiếp hoặc sẽ bầu bổ sung vào những lần đại hội sau. Nếu bầu bằng hình thức giơ tay biểu quyết thì đoàn chủ tịch điều khiển, đội viên giơ tay biểu quyết từng người một theo thứ tự:

*       Đồng ý

*       Không đồng ý

*       Thư ký đếm, ghi biên bản và công bố kết quả.

           

- Ban chỉ huy chi đội mới ra mắt Đại hội, Tổng phụ trách hoặc phụ trách chi đội công nhận Ban chỉ huy Đội mới và giao nhiệm vụ.

            - Đại diện Ban chỉ huy chi Đội mới phát biểu nhận nhiệm vụ.

- Nếu phải bầu đại biểu đi dự đại hội thì bầu tiếp.

            - Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội; Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

            - Tổng kết Đại hội: Đoàn Chủ tịch đánh giá kết quả đại hội, cảm ơn các đại biểu và tuyên bố bế mạc.

            - Chào cờ bế mạc (không thực hiện bài trống chào cờ, không hát, không hô khẩu hiệu).

 

            2. Đối với liên đội:

- Đại hội liên đội tiến hành khi các chi đội đã tổ chức xong đại hội. Đại hội toàn thể đội viên hoặc đại hội đại biểu do Ban chỉ huy liên đội quyết định. Thời gian đại hội không quá một buổi. Đại hội báo cáo kết quả công tác của liên đội nhiệm kỳ qua và thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ tới và bầu Ban chỉ huy liên đội mới.

 

            - Lễ khai mạc đại hội:

*       Chào cờ theo nghi thức Đội: (có sinh hoạt truyền thống)

*       Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, số lượng đại biểu chính thức dự đại hội và khai mạc đại hội.

           

- Bầu Đoàn chủ tịch (từ 5 - 7 đội viên) và Đoàn chủ tịch lên làm việc.

- Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký của đại hội (2 đội viên), công bố chương trình và nội dung làm việc của đại hội.

            - Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác của nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động của liên đội trong nhiệm kỳ mới.

            - Đại diện Hội Đồng Đội và cấp ủy Đảng (Ban giám hiệu) phát biểu ý kiến.

            - Các đại biểu dự đại hội thảo luận.

            - Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành động của liên đội.

            - Bầu Ban Chỉ huy liên đội mới:

*       Đoàn chủ tịch công bố Ban Chỉ huy cũ hết nhiệm kỳ, nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban chỉ huy mới.

*       Thảo luận và quyết định cơ cấu, số lượng Ban chỉ huy mới.

*       Ứng cử, đề cử: nếu đội viên nào trong danh sách ứng cử và đề cử xin rút thì nêu rõ lý do, Đoàn chủ tịch sẽ hội ý và quyết định có cho đội viên đó rút hay không.

*       Biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

*       Thống nhất số lượng, danh sách và bầu Ban kiểm phiếu (bằng hình thức giơ tay).

*       Ban kiểm phiếu làm việc: Ban kiểm phiếu công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử, kiểm tra phiếu, phát phiếu bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, hướng dẫn bỏ phiếu và tiến hành bỏ phiếu (phiếu hợp lệ là phiếu bầu đúng tên người trong danh sách bầu cử, không thừa so với số lượng quy định, không để phiếu trắng). Người trúng cử phải được trên 1/2 tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống (có thể bầu trực tiếp liên đội trưởng và các liên đội phó).

- Đại hội giải lao và sinh hoạt văn nghệ (khi ban kiểm phiếu làm việc).

            - Ban kiểm phiếu làm việc ngay và công bố kết quả bầu cử trước đại hội. Nếu bầu lần 1 chưa đủ số lượng, đại hội tiến hành bầu cử lần 2 trong số những đội viên không trúng cử ở lần 1. Nếu bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội.

            - Ban Chỉ huy liên đội mới ra mắt đại hội.

            - Tổng phụ trách công nhận và giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy mới.

            - Đại diện Ban chỉ huy liên đội phát biểu nhận nhiệm vụ.

            - Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội;

            - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

            - Đoàn chủ tịch đánh giá kết quả đại hội, cảm ơn các đại biểu, tuyên bố bế mạc.

            - Chào cờ, bế mạc (không thực hiện bài trống chào cờ, không hát, không hô khẩu hiệu).

 

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

            1. Về nội dung của chương trình Đại hội Đội:

            - Căn cứ theo đặc điểm, tình hình của đơn vị, Tổng phụ trách Đội cần hướng dẫn cụ thể cho các chi đội, liên đội về nội dung chương trình sao cho phù hợp với từng khối lớp, lứa tuổi; đảm bảo được nhiệm vụ và quyền hạn của đội viên khi tham gia Đại hội của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

            - Đại hội chi đội, liên đội phải đảm bảo được các yêu cầu sau:

+ Đội viên thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình; được tham gia vào hoạt động mang tính tổ chức; hiểu được nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong hoạt động Đội.

+ Đội viên nắm được và tán thành chương trình công tác của chi đội (liên đội).

+ Bầu ra Ban chỉ huy Đội mới.

+ Bầu chọn đại biểu tham dự đại hội Đội cấp trên (đối với cấp chi đội).

 

            2. Đại hội Đội là nơi thể hiện tinh thần làm chủ tập thể của các em Đội viên.

            - Do đó, một đại hội do chính các em điều khiển, bàn bạc dân chủ để quyết định công việc của mình dù lúng túng vẫn có giá trị giáo dục so với đại hội được tổ chức chu đáo nhưng do phụ trách làm thay, quyết định tất cả mọi việc.

            - Nên chú ý đến màu sắc thiếu nhi từ nội dung đến hình thức, sao cho phù hợp tâm lý lứa tuổi và trình độ của các em đội viên.

           

            3. Đại hội Đội là hoạt động trọng tâm của nhà trường đầu năm học, do đó Tổng phụ trách Đội cần xây dựng kế hoạch, tham mưu với Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường; phối hợp tốt với Ban chấp hành chi đoàn và giáo viên chủ nhiệm (phụ trách chi) để tạo điều kiện về thời gian, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức đại hội.

            - Nên lựa chọn thời điểm thích hợp tổ chức đại hội để không gây ảnh hưởng đến việc học tập và các công tác khác của nhà trường.

            - Cần thống nhất với phụ trách chi đội về thời gian tiến hành, nội dung văn kiện, chương trình đại hội, nhân sự dự kiến vào Ban chỉ huy Đội.

 

4. Các trường hợp khác:

            Đối với các chi đội đầu cấp (lớp 6) và các chi đội được hình thành do sáp nhập lớp học hoặc luân chuyển sau mỗi lớp: do số lượng đội viên từ nhiều liên đội, chi đội khác nhau tập trung về nên chi đội mới có thể tổ chức Hội nghị chi đội để bàn và biểu quyết về chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của chi đội (không cần thiết phải xây dựng báo cáo tổng kết), sau đó tiến hành bầu Ban chỉ huy Đội theo quy trình hướng dẫn trên.

 

V. CÔNG TÁC SAU ĐẠI HỘI:

            - Sau khi kết thúc Đại hội chi đội, liên đội; sau 3 ngày đồng chí Tổng phụ trách Đội lập danh sách Ban chỉ huy Đội gửi về Hội đồng Đội quận đề nghị công nhận và ghi vào sổ tổng phụ trách, sau thời gian trên các Liên đội không gửi danh sách Hội đồng Đội sẽ không chuẩn y BCH Liên đội và tính vào điểm thi đua.

            - Trong việc hướng dẫn, chỉ đạo các chi đội, liên đội tổ chức và tham gia phong trào Đội đại đơn vị, Tổng phụ trách Đội cần lưu ý phát huy vai trò của Ban chỉ huy Đội vào hoạt động, phát huy vai trò tự quản của các em trong hoạt động.

            - Tổng phụ trách Đội định kỳ tổ chức hội thi Chỉ huy Đội, Phụ trách Sao giỏi; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng Chỉ huy Đội để nâng cao kỹ năng, phát huy vai trò của chỉ huy Đội trong việc thiết kế và tổ chức hoạt động tại chi đội.

- Hội đồng Đội quận chỉ đạo các Liên đội cử Ban chỉ huy Liên đội, Chi đội tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Chỉ huy Đội cấp quận để tạo môi trường cho các em sinh hoạt, rèn luyện, nâng cao năng lực, bản lĩnh của chỉ huy Đội. Đây là một trong những nội dung đánh giá công tác Xây dựng Đội trong thang điểm thi đua năm học 2012 – 2013 của đơn vị.

 

Để việc tổ chức đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh tại các chi đội, liên đội trong toàn quận được thực hiện theo đúng điều lệ, nghi thức Đội, Hội đồng Đội quận đề nghị các đồng chí Tổng phụ trách và các Liên Đội triển khai và thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình và thời gian như tinh thần kế hoạch đã đề ra.

 

 

 

* Nơi nhận:

- TP : VP, Ban thiếu nhi, đ/c Tuấn;

- QU : VP,BDV, đ/c K.Thúy;

- Lãnh đạo Phòng GD Quận;

- BTV Quận Đoàn;

- HĐĐ Quận, Nhà thiếu nhi, TLTN Phòng giáo dục;

- BGH, Liên đội;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN

Phó Chủ tịch

 

 

 

 

 DU HỒNG PHÚC

 

Tải về

Từ site Quận đoàn tân bình:
( Dung lượng: 63.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: phantam
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 11/09/2012 16:13
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  162
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Số người truy cập

 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 1815
 • Tháng hiện tại: 63661
 • Tổng lượt truy cập: 2355475