Thông tin chỉ đạo

Video Hoạt ĐộngHướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp

Gửi lên: 03/03/2014 15:21, Người gửi: dangkhacdi, Đã xem: 275

  HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            ỦY BAN TP. HỒ CHÍ MINH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                * * *      

      ỦY BAN HỘI QUẬN TÂN BÌNH                                                        

                     Số: 04/HD-UBH                                       Tân Bình, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

Một số nội dung chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận Tân Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019

 

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam khóa VI;

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBH  ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Quận Tân Bình về việc Chỉ đạo tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Quận Tân Bình Lần V, nhiệm kỳ 2014 - 2019, nay Ủy ban Hội LHTN Việt Nam  Quận hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp như sau:

 

I. NỘI DUNG VĂN KIỆN:

            1. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ:

- Bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và Nghị quyết, chỉ đạo, định hướng của Hội cấp trên, cấp ủy cùng cấp và thực tế tại đơn vị. Báo cáo cần viết ngắn gọn, đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên; kết quả tổ chức và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua; chú ý đánh giá những mặt công tác được và chưa làm được; cần phân tích sâu các nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

            - Ngoài báo cáo tổng kết, cơ sở Hội chuẩn bị kỹ các báo cáo chuyên đề, tham luận, phụ lục số liệu làm cơ sở cho đại biểu dự Đại hội, Hội nghị thảo luận, đánh giá.

 

            2. Báo cáo kiểm điểm Ủy ban Hội:

- Ngắn gọn, nghiêm túc thể hiện tinh thần tự phê bình, phê bình và vai trò của tập thể Ủy ban Hội, cán bộ Hội chủ chốt, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

 

3. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới:

- Trên cơ sở Nghị quyết của cấp ủy và Đại hội Đoàn cùng cấp; tình hình thanh niên và thực tiễn của cơ sở; xác định những nội dung và giải pháp thúc đẩy công tác Hội và phong trào thanh niên, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

- Cần bám sát tình hình thanh niên và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, không phụ thuộc nhiều vào văn kiện cấp trên; sau đại hội cấp trên, các đơn vị sẽ cụ thể hóa hành động vào chương trình công tác hàng năm.

 

II. VỀ CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU:

1. Tiêu chuẩn:

- Đại biểu dự đại hội, hội nghị là những hội viên, thanh niên đã có hoạt động thực tiễn, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả cho phong trào thanh niên tại địa phương, đơn vị, được sự tín nhiệm của thanh niên, có khả năng đóng góp vào những quyết định tại Đại hội, Hội nghị.

- Đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn, song tỷ lệ đại biểu là cán bộ Đoàn, đoàn viên không quá 50% tổng số đại biểu Đại hội.

- Đại biểu chính thức bao gồm:

+ Đại biểu được chọn cử từ cấp dưới (nếu có) hoặc hội viên, thành viên CLB, đội, nhóm.

+ Đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ủy ban Hội cấp triệu tập hoặc Ban Điều hành, Ban Chủ nhiệm CLB, đội, nhóm.

+ Đại biểu chỉ định là những thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực tại địa phương (nếu có).

+  Khuyến khích mời các thanh niên tiêu biểu không phải là hội viên, không phải là đại biểu được bầu từ Đại hội cấp dưới, đại diện các Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm chưa là thành viên của Hội dự Đại hội. Các đại biểu này được thảo luận các nội dung của Đại hội nhưng không được tham gia các nội dung Đại hội phải tiến hành hiệp thương, biểu quyết theo qui định (không quá 10% tổng số đại biểu chính thức của Đại hội).

 

            2. Cơ cấu, độ tuổi:

- Cơ cấu đại biểu do cấp tổ chức đại hội, hội nghị quyết định, chú ý cơ cấu nam, nữ (không dưới 30%), dân tộc, đại biểu đại diện cho các lĩnh vực theo đặc thù địa bàn, đơn vị.

- Độ tuổi đại biểu cần đảm bảo tỷ lệ sau: ít nhất 60% đại biểu có độ tuổi từ 25 trở xuống, ít nhất 30% đại biểu có độ tuổi từ 25 - 30 và tối đa 10% đại biểu trên 30 tuổi nhưng không quá 45 tuổi, nếu có đại biểu trên 45 tuổi thì phải xin ý kiến chỉ đạo của Ban tổ chức Đại hội cấp triệu tập.

 

3. Số lượng:

- Số lượngđại biểu Đại hội cấp phường từ 40 - 100 đại biểu.

- Số lượng ít nhất 10 và tối đa là 50 đại biểu đối với cấp chi hội, CLB đội – nhóm trực thuộcQuận.

 

III. QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ:

1. Quy trình chung:

Việc tổ chức đại hội, hội nghị có thể tùy tình hình, điều kiện, linh động thực hiện nhưng phải đảm bảo các nội dung sau:

- Đơn vị tổ chức Đại hội xây dựng kế hoạch xin ý kiến cấp ủy, trao đổi thống nhất với Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp (đối với Phường); cấp trên quản lý trực tiếp (đối với CLB đội, nhóm trực thuộc Quận).

- Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội; trao đổi với Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp để tạo điều kiện hỗ trợ.

- Củng cố các chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm; chọn từ đơn vị trực thuộc làm điểm, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành đại trà.

- Hoàn chỉnh văn kiện, kế hoạch phân bổ đại biểu, dự kiến danh sách nhân sự Ủy ban Hội, Ban chủ nhiệm.

- Tiến hành hiệp thương với cá nhân, đơn vị có người được hiệp thương giới thiệu tham gia Ủy ban Hội, Ban chủ nhiệm.

-  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội, thi đua chào mừng Đại hội, Hội nghị.

-  Tiến hành Đại hội, Hội nghị.

- Hoàn tất thủ tục, đề nghị Ủy ban Hội cấp trên chuẩn y kết quả đại hội, hội nghị.

 

2. Quy trình chi tiết, gồm 3 bước:

2.1. Bước 1: Chuẩn bị Đại hội, Hội nghị:

Sau khi nhận được kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban Hội cấp trên, cơ sở Hội, CLB đội, nhóm trực thược Quận khẩn trương tiến hành các công việc chuẩn bị cho Đại hội như sau:

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

1.      

Dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị

Thường trực Hội

Ban chủ nhiệm

 

2.      

Thảo luận dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội và phân công thực hiện các công việc của đại hội

Ủy ban Hội

Ban chủ nhiệm

 

3.      

Dự thảo văn kiện Đại hội, Hội nghị (Báo cáo tổng kết, Phương hướng, Bản kiểm điểm Ủy ban Hội, Ban chủ nhiệm ... ).

BTC Đại hội, Hội nghị, Ban điều hành Đại hội (theo phân công)

Theo hướng dẫn của Ủy ban  Hội cấp trên

4.      

Dự trù kinh phí Đại hội, Hội nghị

BTC Đại hội

Phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn cùng cấp

5.      

Xin ý kiến của Thường trực Đoàn phường và Thường trực Ủy ban Hội cấp trên về kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị và văn kiện Đại hội

BTC Đại hội

Xin ý kiến về  nhân sự, thời gian, địa điểm, kinh phí

6.      

Thực hiện công tác tuyên truyền; tổ chức các hoạt động thi đua, các công trình thanh niên, các việc làm thiết thực  hướng về Đại hội, Hội nghị; thực hiện các công tác chuẩn bị về mặt cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Đại hội.

BTC Đại hội theo phân công

Mời gọi thanh niên địa phương cùng tham gia

7.      

Lấy ý kiến góp ý cho văn kiện Đại hội cũng như nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng, ý kiến đề đạt của các đội, nhóm, các đối tượng thanh niên trên địa bàn đối với Đại hội; hoàn chỉnh văn kiện Đại hội, Hội nghị

 

BTC Đại hội

 

8.      

Phát hành thư mời (kèm dự thảo văn kiện Đại hội)

BTC Đại hội

 

9.      

Trang trí hội trường  (nơi tổ chức Đại hội, Hội nghị )

BTC Đại hội, Hội nghị

Theo nghi thức Hội

10. 

Tổng kiểm tra các bước chuẩn bị  Đại hội, Hội nghị

BTC Đại hội, Hội nghị

 

2.2. Bước 2: Tiến hành Đại hội:

2.2.1. Yêu cầu Đại hội:

- Trẻ trung, sôi nổi.

- Sử dụng nghi thức Hội LHTN Việt Nam trong quá trình tổ chức Đại hội.

- Tiết kiệm, sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng của Đại hội.

 

2.2.2. Hình thức tổ chức:

- Về hình thức tổ chức: tùy điều kiện, đơn vị có thể tổ chức Đại hội, Hội nghị nhưng phải được sự thống nhất của Đoàn phường và Ủy Ban Hội cấp trên trực tiếp.

- Về địa điểm: tổ chức trong hội trường hoặc tổ chức ở ngoài trời dưới dạng trại, dã ngoại... nhưng phải đảm bảo thực hiện theo nghi thức Hội.

- Về thời gian: tổ chức không quá 01 buổi làm việc.

 

2.2.3. Chương trình chi tiết Đại hội, Hội nghị: (có khung chương trình gợi ý tham khảo)

 

2.2.3. Bước 3: Thủ tục sau đại hội:

Sau Đại hội, Ủy ban Hội phường; Ban chấp hành chi hội; Ban chủ nhiệm (nhiệm kỳ cũ) cần tiến hành các công việc sau:

a. Hoàn chỉnh các thủ tục gởi về Ủy ban Hội cấp trên và Đoàn Phường gồm:

- Biên bản đại hội.

- Bản đề nghị chuẩn y Ủy ban Hội, Ban chấp hành chi hội, Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới.

- Danh sách trích ngang Ủy ban Hội, Ban chấp hành chi hội, Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới.

- Văn kiện chính thức của đại hội.

 

* Lưu ý : Thủ tục cần gởi ngay sau đại hội không quá 10 ngày để sớm có quyết định chuẩn y của Ủy ban Hội cấp trên.

b. Quyết toán kinh phí đại hội.

c. Họp bộ phận tổ chức hoặc họp cả CLB, đội, nhóm để rút kinh nghiệm.

d. Ngoài ra, tùy điều kiện và khả năng có thể viết thư hoặc thiệp cám ơn các đơn vị, các mạnh thường quânđã hỗ trợ cho đại hội; viết tin, bài gởi cho tuần tin, website của đơn vị, báo, đài… hoặc bản tin của phường để tuyên truyền cho Hội, đội nhóm của mình.

 

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, đề nghị các cơ sở Hội nghiêm túc thực hiện nội dung hướng dẫn đề ra.

 

 

* Nơi nhận:

- QU : Vp, BDV, đ/c Thúy;

- UBND Quận : Vp, P.N vụ, đ/c Hồng;

- Cấp ủy cơ sở;

 - Cơ sở Hội;

 - Lưu VT./.

TM. ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM QUẬN

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

Du Hồng Phúc

 

 

 

Tải về

Từ site Quận đoàn tân bình:
( Dung lượng: 93.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 03/03/2014 15:21
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  16
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Số người truy cập

 • Đang truy cập: 6
 • Khách viếng thăm: 4
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 712
 • Tháng hiện tại: 1863
 • Tổng lượt truy cập: 2359279