INFOGRAPHIC CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN GIAI ĐOẠN 2018 -2022

Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/TWĐTN-BTC ngày 20/6/2018 về thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, Quận Đoàn Tân Bình tuyên truyền về Infographic thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên của Trung ương Đoàn với một số thông tin tóm tắt, cụ thể:

 

 

 

 

 

`

 

Trả lời