Phường 1 – Hội thao Thanh niên khỏe

 

Nhằm tổ chức sân chơi rèn luyện sức khỏe cho thanh niên, Đoàn – Hội phươnf 1 đã tổ chức sân chơi Hội thao thanh niên vui khỏe vào ngày 05-7-20202.

Trả lời