Phường 1: Hoạt động sinh hoạt chuyên đề của nhóm Trung kiên năm 2020

Nhằm tổ chức các hoạt động để xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, Nhóm trung kiên phường 1 đã tổ chức thảo luận về vấn đề công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận trong đoàn viên,thanh niên hiện nay.

Trả lời