PHƯỜNG 1: SINH HOẠT, THẢO LUẬN VỀ ĐỔI MỚI TRONG PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CLB TU DƯỠNG RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC THEO CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Ngày 26/10/2021, Cụm thi đua số 1 (Phường 1,2,3,4,5) tổ chức sinh hoạt, thảo luận về đổi mới trong phương thức hoạt CLB tu dưỡng rèn luyện đạo đức, với sự tham gia của hơn 14 bạn thành viên CLB tu dưỡng rèn luyện đạo đức của các phường.Qua sinh hoạt, thảo luận đưa ra những ý kiến về những mặt còn hạn chế trong việc tổ chức hoạt động CLB của các đơn vị. Đưa ra những định hướng cho đảng viên trẻ lãnh nhiệm vụ định hướng cho đoàn viên ưu tú, từ đoàn viên ưu tú tiếp tục rèn luyện để trở thành đảng viên. Thông qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chủ động giao cho đoàn viên ưu tú những phần việc gắn với cuộc vận động, qua đó xem như một tiêu chí để đánh giá, giới thiệu đoàn viên với tổ chức Đảng. Nội dung sinh hoạt không phải là giao lưu hay tìm hiểu tâm tư nguyện vọng. Mỗi công việc đưa ra đều được bàn luận, lấy ý kiến, quan điểm của mọi người để cùng bàn với nhau nên nội dung sinh hoạt luôn sinh động, tùy tình đặc thù của từng đơn vị.

Trả lời