Phường 1: Thảo luận về phương pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn thời kỳ mới

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn và xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh, Nhóm trung kiên Phường 1 đã tổ chức hoạt động thảo luận về phương pháp “Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn thời kỳ mới” vào ngày 20/5/2020

 

Trả lời