Phường 1 – Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị 42-CT/TW”

Nhằm thực hiện Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chỉ thị 42-CT/TW, BCH Đoàn phường đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Thiếu tá, Tiến sĩ xã hội học Lê Hoàng Việt Lâm.

.

Trả lời