Phường 1 – Tổ chức Hội thi kiến thức Hội nhập ASEAN

Nhằm tổ chức các hoạt động tìm hiểu về cộng đồng ASEAN, Đoàn – hội phường 1 tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức ASEAN với chủ đề “Cộng đồng Asean – Hội nhập và phát triển” vào ngày 02/10/2020.

Trả lời