Phường 1 – Tổ chức Học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu những quan điểm, chủ trương mới của Đảng qua Đại hội Đảng các cấp

Vào ngày 20 tháng 6 năm 2020, BCH Đoàn Phường đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu những quan điểm, chủ trương mới của Đảng qua Đại hội Đảng các cấp cho Cán bộ Đoàn, Đoàn Viên là Đảng viên tham gia.

Trả lời