Phường 1 – Tổ chức tham quan bảo tàng ma túy cho Đoàn viên năm 2020

Đoàn Phường 1, phối hợp với Đoàn Phường 2,3,4,5 tổ chức hành trình tham quan bảo tàng ma túy giúp Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu được về tác hại của ma túy đến cuộc sống nếu bị mắc phải, hoạt động diễn ra vào ngày 12/7/2020.

Trả lời