Phường 1: Tổ chức hoạt động tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường. Ngày 18/3/2020, BCH Đoàn phường 1 đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 3 và tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các bạn đoàn viên thanh niên.

Trả lời