PHƯỜNG 1: TỔ CHỨC SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 NĂM 2021

Căn Cứ Hướng dẫn số 05-HD/ĐTN-BTG ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Tân Bình về Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2021, Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 – Nhận thức và hành động”,

Ban Chấp hành Đoàn Phường xây dựng Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2021, Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 – Nhận thức và hành động” triển khai đến 15/15 Chi đoàn tổ chức với nhiều hình thức khác nhau phù hợp với tình hình đơn vị và đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn mới.

Trả lời