PHƯỜNG 10 Luật Trẻ em: 9 điểm đáng chú ý nhất

Luật Trẻ em năm 2016 được ban hành thay thế Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 với nhiều nội dung mới, đề cao tầm quan trong của việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. LuatVietnam đã tổng hợp 09 điểm đáng chú ý của luật này như sau:

 

Trên đây là những điểm đáng chú ý về các quy định về Luật Trẻ em, quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực chính sách.

OANH OANH

Trả lời