PHƯỜNG 11: SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM THÁNG 10/2021

Đoàn phường đã triển khai sinh hoạt chủ điểm tháng 10/2021; với
Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 – Nhận thức và hành động”. Qua đó, các chi đoàn thảo luận về giải pháp thích nghi để sống khỏe và sống an toàn.

 

Trả lời