Phường 13: Tuyên truyền 45 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)

Nhằm giúp các bạn cụ thể hóa quá trình giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Đoàn phường phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên phường đã cho ra mắt bộ Tài liệu Tuyên truyền 45 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)

Trả lời