Phường 5: Họp đánh giá cuối năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi Phường 05. Căn cứ Hướng số 03/HD ĐTN – BTC Quận Đoàn Tân Bình. BCH Đoàn phường 05 thực hiện họp nhằm đánh giá tổng kết 1 năm hoạt động của Chi Đoàn trực thuộc, Vai trò người đứng đầu Đoàn phường, Tập thể BCH Đoàn phường cùng một số nội dung quan trọng.

Trả lời