SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM, SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THÁNG 2,3

TỔNG HỢP CÁC HÌNH ẢNH SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM, CHÍNH TRỊ THÁNG 2,3 – Chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”

 

 

Trả lời