Sinh hoạt Nhóm rèn luyện trung kiên quý I/2021

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng, đảng viên dự bị và đảng viên trẻ trong tuổi Đoàn tu dưỡng rèn luyện về mặt nhận thức chính trị và hành động cách mạng trong thực tiễn, để nhanh chóng trưởng thành, xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng.
Nhóm tu dưỡng rèn luyện là môi trường rèn luyện qua đó giúp đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ nhanh chóng trưởng thành về nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị và gương mẫu trong hành động cách mạng.
Tối ngày 18/03/2021 Đoàn phường 14 đã tổ chức sinh hoạt Nhóm trung kiên quý 1 nắm 2021
Có thể là hình ảnh về đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về đang ngồi và trong nhàCó thể là hình ảnh về trong nhàCó thể là hình ảnh về đang ngồi và trong nhà

Trả lời