Tuyên truyền, vận động người dân khai báo y tế

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Đẩy mạnh việc vận động người dân tích cực khai báo y tế

Quận đoàn Tân Bình tổ chức ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và vận động người dân tham gia khai báo y tế trên địa bàn quận.

Qua đó, đã tiến hành phát hơn 6000 tờ bướm tuyên truyền và vận động hơn 50.000 người dân khai báo y tế

Trả lời