HỘI NGHỊ HỌC TẬP 4 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2020

Ngày 24/10/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Ban thường vụ Quận Đoàn Tân Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập 4 bài học lý luận chính trị cho hơn 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn Quận.
Báo cáo viên Hội nghị là Cô Nguyễn Thị Kim Liên – Giảng viên trường Học viện Cán bộ Thành phố đã báo cáo 4 chuyên đề các bài học lý luận chính trị do Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành năm 2020 gồm 4 bài:
🌟Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;
🌟Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam;
🌟Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay;
🌟Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Việc học tập các bài lý luận chính trị giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.
Các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn Quận có thể tham gia các bài học trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử học tập, nghiên cứu lý luận chính trị Trung ương Đoàn tại địa chỉ http://hoclyluan.doanthanhnien.vn
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà
Hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà
Hình ảnh lớp học

QĐTB

Trả lời