PHƯỜNG 1: HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO KHẢ NĂNG LÝ LUẬN TRONG CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Nhằm nâng cao khả năng lý luận trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, Nhóm Trung kiên Phường 1 tổ chức Báo cáo thời sự cho đoàn viên, thanh niên, sinh hoạt lý luận cho cán bộ Đoàn, phát huy đội ngũ báo cáo viên cơ sở.

Trả lời