Phường 1: Hoạt động tuyên truyền, phổ biến và tìm hiểu Luật thanh niên (sửa đổi).

Nhằm thực hiện công tác giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường. Ngày 05/8/2020, BCH Đoàn phường tổ chức tuyên truyền và tổ chức hội thi tìm hiểu về Luật thanh niên (sửa đổi) cho các bạn đoàn viên, thanh niên. 19

Trả lời