Phường 1: Sinh hoạt Nhóm Trung kiên năm 2020

Ngày 22/1/2020, Nhóm Trung kiên Phường 1 đã tổ chức Sinh hoạt lý luận cho đoàn viên nòng cốt và đảng viên trẻ. Bên cạnh đó, nhóm cũng triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố” năm 2020

Trả lời