Phường 1: Tổ chức Hội thi thực hiện sản phẩm tuyên truyền tìm hiểu Nghị quyết Đại Hội Đảng Bộ các cấp

Nhằm triển khai sâu rộng đến đối tượng Đoàn viên, thanh niên tìm hiều về Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ các cấp, BCH Đoàn Phường 1 đã tổ chức Hội thi thực hiện sản phẩm tuyên truyền tìm hiểu Nghị quyết Đại Hội Đảng Bộ các cấp.

Trả lời