Phường 1: Tổ chức sinh hoạt chủ điểm đợt 1 với chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”

Nhằm thực hiện theo chương trình năm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Trong tháng 3 năm 2020 các Chi đoàn đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm đợt 1 với chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng” với các nội dung:

  • Tìm hiểu về Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2020)
  • Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Thảo luận về vấn đề hướng dẫn thanh niên sử dụng mạng xã hội tích cực và vận động ứng xử văn hóa trên mạng xã hội. 

Trả lời