PHƯỜNG 1: TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Ngày 30/10/2021, Nhóm Trung kiên Phường 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thảo luận về việc xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình Hành động của Đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Trả lời