Phường 1 – Triển khai ứng dụng Zalo Official Account

Nhằm tổ chức và giới thiệu rộng rãi các hoạt động của đoàn phường đến các bạn thanh niên, BCH Đoàn phường đã thực hiện triển khai ứng dụng Zalo Officia Accoutn để tuyên truyền các hoạt động đến thanh niên.

Trả lời