Phường 1: Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố

Nhằm thực hiện công tác giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, BCH Đoàn phường tổ chức sinh hoạt chuyên đề giới thiệu về các mẫu hình thanh niên thành phố thông qua hình thức thảo luận và thuyết trình về 8 giá trị mẫu hình thanh niên thành phố.

.

Trả lời