PHƯỜNG 10 RA MẮT NHÓM TU DƯỠNG RÈN LUYỆN TRUNG KIÊN

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên ưu tú, cảm tình Đảng, đảng viên dự bị và đảng viên trẻ trong tuổi Đoàn tu dưỡng, rèn luyện về nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị và gương mẫu trong hành động cách mạng, để nhanh chóng trưởng thành, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng.

Ngày 09/01/2020, Đoàn Thanh niên phường tổ chức Lễ ra mắt Nhóm tu dưỡng, rèn luyện Trung Kiên.


Nhiệm vụ của nhóm tu dưỡng rèn luyện tổ chức cho các thành viên học tập, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề lý luận và thực tiễn; đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, làm cơ sở về mặt lý luận để tích cực tham gia phong trào hành động cách mạng của Đảng, Đoàn và đơn vị.

Oanh Oanh

Trả lời