Phường 10 Sinh Hoạt Nhóm Trung Kiên Qúy 1 năm 2021

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên ưu tú, đối tượng Đảng, đảng viên dự bị và đảng viên trẻ trong tuổi Đoàn tu dưỡng rèn luyện về mặt nhận thức chính trị và hành động cách mạng trong thực tiễn, để nhanh chóng trưởng thành, xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận Đoàn Tân Bình, nhằm tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ. Sáng ngày 07/3/2021, tại bảo tàng Lịch Sử Việt Nam, Đoàn Phường 10 đã tổ chức sinh hoạt. Nhóm trung kiên quý 1 năm 2021.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được duy trì sinh hoạt hàng quý, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện về nhận thực chính trị và hành động cách mạng cho lực lượng đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ.

OANH OANH

Trả lời