PHƯỜNG 10 Tổ chức học tập 04 bài luận chính trị cho đoàn viên

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Ngày 21/3/2021 Ban chấp hành Đoàn phường phối hợp tổ chức Hội nghị học tập 04 bài lý luận chính trị mới cho hơn 50 cán bộ Đoàn, đoàn viên.

Tại hội nghị, các đồng chí đã được nghe cô Nguyễn Khánh Chi –  giảng viên trường Học viện Cán bộ Thành phố báo cáo viên trình bày 4 chuyên đề: “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam” ; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Thông qua hội nghị học tập, giúp cho cán bộ, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

OANH OANH

Trả lời