PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG, GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày 26/2/2020 Ban chấp hành Đoàn Phường 10 tổ chức họp Ban chấp hành mở rộng và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận và Phường, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý các văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhằm mục đích phát huy trí tuệ của đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phường tham gia góp ý, đề xuất những chủ trương, quyết sách, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung tham gia đóng góp ý kiến gồm: dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ XI; dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo,chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI; dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Phường 10 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng bộ Phường 10 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Oanh Oanh

Trả lời