PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TÌM HIỂU LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

Ngày 12/5/2020 Đoàn – Hội Phường 10 tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tìm hiểu Luật Thanh niên (sửa đổi). Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) gồm 6 chương và 62 điều; tăng 26 điều so với Luật Thanh niên năm 2005, trong đó có: Quy định về đối thoại với thanh niên, Tháng Thanh niên và bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách phát triển thanh niên; quy định về trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trách nhiệm của Nhà nước đối với thanh niên và đối với một số nhóm thanh niên cụ thể; quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về thanh niên; quy định trách nhiệm của tổ chức thanh niên; quy định về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên; các điều khoản thi hành.

Tại hội nghị, các bạn đoàn viên, hội viên đã đóng góp ý kiến xoay quanh các vấn đề trọng tâm như: Cần làm rõ hơn vai trò, cơ chế vận hành và trách nhiệm của những cơ quan liên quan được nhắc đến trong Luật Thanh niên (sửa đổi), trách nhiệm, cơ chế giám sát, thực thi Luật; từ ngữ được sử dụng trong Luật cần phù hợp với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, hoàn thiện cơ sở pháp lý, xác định rõ quyền, nghĩa vụ của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; bảo đảm trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức của thanh niên trong thực hiện chính sách, pháp luật để thanh niên được tu dưỡng, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, còn có các ý kiến bổ sung một số quyền và nghĩa vụ của một số nhóm thanh niên như: Thanh niên nữ, thanh niên tình nguyện, thanh niên làm khoa học, thanh niên dân tộc, thanh niên yếu thế để tạo sự bình đẳng của mỗi nhóm đối tượng trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)…

   

Đây là nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Quận đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm đạt kết quả tốt nhất, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phản biện xã hội, tham gia góp ý, xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

Oanh Oanh

Trả lời