Phường 2: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đồng thời nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thiết thực chào mừng kỹ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

🌼Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đồng thời nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thiết thực chào mừng kỹ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).
⏰ Vào Ngày 23/02/2021 tại Hội trường UBND phường 2, BCH Đoàn Phường 2 đã tổ chức lớp cảm tình Đoàn Đợt 1 năm 2021 cho 20 bạn thanh niên tham gia.
🌿Báo cáo viên của Lớp là đồng chí Trương Nguyễn Phong

Trả lời