Phường 3 tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương

Hình ảnh các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát hay cùng vơi nhân dân địa phương ngày đêm canh trực, bảo vệ những “vùng xanh” an toàn trong mùa dịch đã góp phần lan tỏa, nhân lên ý thức
và trách nhiệm của cộng đồng.
Trong thời gian qua, Đoàn phường đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động các bạn đoàn viên, thanh niên và nhân dân phát huy tốt vai trò tự chủ, tự quản trong thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa văn minh, tiến bộ.
Sự chung sức, đồng lòng của người dân và nỗ lực của chính quyền địa phương đang tạo ra ngày càng nhiều “vùng xanh”, mở rộng vùng an toàn trong dịch bệnh.

Trả lời