Phường 4: Các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm Đợt 1/2020

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐTN-BTG ngày 14/02/2020 của BTV Quận Đoàn, BCH Đoàn Phường đã triển khai đến các chi đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 3/2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”, với các nội dung như: Xem phim tư liệu 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Toạ đàm trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng Đảng, xây dựng đất nước…

Trả lời