Phường 4: Các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm đợt 2/2020

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐTN-BTG ngày 18/9/2020 của BTV Quận Đoàn Tân Bình, BCH Đoàn Phường đã triển khai đến các chi đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đợt 02 năm 2020, chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, với các hình thức như: Xem phim tư liệu Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập – khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (02/9/1945); Nghiên cứu, tìm hiểu về giá trị của bản tuyên ngôn độc lập…

Trả lời