Phường 4: Tổ chức Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu văn hoá ASEAN

Nhân dịp Việt Nam trở thành Chủ tịch ASEAN, nhằm tuyên truyền, thông tin, tìm hiểu về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách ngoại giao của Nhà nước về quốc tế và hội nhập quốc tế cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, ngày 28/12/2019, BCH Đoàn Phường tổ chức Hội thi Rung Chuông vàng tìm hiểu văn hoá ASEAN cũng như các chính sách về quan hệ ngoại giao với các nước ASEAN của Việt Nam, với sự tham gia của hơn 50 bạn ĐVTN

Trả lời