vận động người dân khai báo y tế

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc vận động người dân khai báo y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Từ ngày 01/3/2020 dến 30/4/2020, Ban Thường vụ Quận đoàn triển khai đến các cơ sở Đoàn trên địa bàn quận về việc vận động người dân tham gia khai báo y tế trên địa bàn quận.

Qua đó, đã vận động và hướng dẫn hơn 56.000 lượt người dân tham gia khai báo y tế

Trả lời